ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

นายสิทธิพร ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุศรินทร์ แพนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางนภัสสร เทียมไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางพิสมัย แสงสุนานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพัชรี พลายงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายประภาส มากพูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววิวา พนาจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสารภี เผือกเอี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางฤทัยรัตน์ บุญอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายศราวุฒิ บุราณรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายเพชรฎา พรไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปิยะพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปาลีนา รินทะ
ครู คศ.1

นางอ้อมเดือน แสนศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสายพิน รัตธิจันทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายเจษฎา ศรีละบุตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสมร สระทองหลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายประดิสรณ์ จันทร์หยวก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอิสริยาภรณ์ แพนแก้ว
ครูธุรการ

นายอี๊ด นิลนนท์
นักการภารโรง

นางรำพึง ป้อมสุวรรณ
แม่ครัว