ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

นายสิทธิพร ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุศรินทร์ แพนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางนภัสสร เทียมไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางพิสมัย แสงสุนานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวพัชรี พลายงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายประภาส มากพูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายสมพงษ์ พวงไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาววิวา พนาจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายพานนท์ การะจักร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสารภี เผือกเอี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางฤทัยรัตน์ บุญอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายจรัญ จันทวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวธิดารัตน์ ตาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายเพชรฎา พรไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายปิยะพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางอ้อมเดือน แสนศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายเจษฎา ศรีละบุตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสมร สระทองหลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายเดชา พลทม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอิสริยาภรณ์ แพนแก้ว
ครูธุรการ

นายอี๊ด นิลนนท์
นักการภารโรง

นางกัญจนพร นิลนนท์
แม่ครัว