คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูกัน เตยไธสง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร แตบไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสุม มนัสสิลา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร ทูลไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอาจจำนงค์ กุลอุปฮาด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา สิงห์วิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชวน แพงสาย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ จันทวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร ธรรมรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา