คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมนภา สร้างนานอก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพันธการณ์ แรกไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3